Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Adatigénylés

A közérdekű adatigénylések teljesítésének koordinálására kijelölt munkatárs
neve: 
telefonszáma: +36-70/332-1036
az adatigénylések fogadására létrehozott e-mail cím: bajaiovi@gmail.com

Tájékoztató a Bajai Óvodaigazgatóság által kezelt közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről:
 
KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE
Bajai Óvodaigazgatóság által kezelt közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésre, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Ha a törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény formája:
Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Bajai Óvodaigazgatósághoz (továbbiakban: Bajai ÓVI) bárki
  1. szóban
  2. írásban (papír vagy elektronikus úton)
igényt nyújthat be.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
Személyesen előterjeszthető az igény nyitvatartási időben (H – P 6.00-tól 17.00-ig) az adatvédelmi tisztviselőnél. A szóban előterjesztett igényről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Írásban előterjeszthető az igény postai úton a 6500 Baja, Oltványi utca 14. postai címre vagy elektronikus úton a bajaiovi@gmail.com e-mail címre küldve.
Az igénylés beérkezéséről e-mailben történő küldés esetén a küldő visszaigazolást kap. 
Az elektronikus úton előterjesztett igényre technikai okok miatt automatikus kézbesítési visszaigazolást nem áll módunkban küldeni, ezért egy válaszlevél formájában igazoljuk az igény beérkezését.
 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:
A Bajai ÓVI az előterjesztett közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről az adatot kezelő intézményvezető gondoskodik.
Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, a Bajai ÓVI felhívja az igénylőt az igény pontosítására.
A Bajai ÓVI legkésőbb a Bajai ÓVI-hoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül tesz eleget az igénynek. Amennyiben az igénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a Bajai ÓVI alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal további 15 (tizenöt) naptári nappal meghosszabbítható, melyről az igénylőt a Bajai ÓVI tájékoztatja.
A Bajai ÓVI az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt még az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül nyilatkozhat arról, hogy az igénylést fenntartja-e.
Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 (tizenöt) naptári napon belül a Bajai ÓVI írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Adatkezelés
Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez és a megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igénylő személyes adati az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a benyújtástól számított egy évig kezelhetőek. A Bajai ÓVI a közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresések iratait 10 (tíz) évig köteles megőrizni.

Jogorvoslat
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1363 Budapest, Pf.: 9. vagy 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a kézérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennál.
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a Kecskemét Járásbírósághoz fordulhat, amelynek határideje:
  1. az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 (harminc) nap,
  2. ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatát kezdeményezte, a bejelentés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, lezárásáról vagy az érintetthez intézett felszólításról vagy ajánlásról szóló értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) nap.