Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szervezeti, személyzeti adatok

 
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:
Bajai Óvodaigazgatóság

Székhelye: 6500 Baja, Oltványi Imre utca 14.
Postai címe: 6500 Baja, Oltványi Imre utca 14.
Tel.: +36-70/332-1036
Elektronikus levélcíme: bajaiovi@gmail.com
Honlapja: www.baja-ovi.hu

Tagintézményei:
Bajai Óvodaigazgatóság Újvárosi Tagóvodája
Postai címe: 6500 Baja, Kodály Zoltán utca 31.
Tel.: +36 79/200-547
Elektronikus levélcíme: ujvarosiovi.baja@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Lőkert sori Tagóvodája
Postai címe: 6500 Baja, Lőkert sor 78.
Tel.: +36 79/326-050
Elektronikus levélcíme: lokertovoda@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Damjanich utcai Tagóvodája
Postai címe: 6500 Baja, Damjanich utca 40.
Tel.: +36 79/322-043
Elektronikus levélcíme: damjanichutcaiovoda@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Kinizsi utcai Tagóvodája
Postai címe: 6500 Baja, Kinizsi Pál utca 1/b
Tel.: +36 79/321-427
Elektronikus levélcíme: kinizsiovi@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Bernhart utcai Tagóvodája
Postai címe: 6500 Baja, Bernhart Sándor utca 94.
Tel.: +36 79/323-146
Elektronikus levélcíme: bernhartovi@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Templom utcai Tagóvodája
Postai címe: 6500 Baja, Templom utca 15.
Tel.: +36 79/325-432
Elektronikus levélcíme: templom.ovoda@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Petőfi utcai Tagóvodája
Postai címe: 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 4.
Tel.: +36 79/420-790
Elektronikus levélcíme: ovodapetofi@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Kiscsávolyi Tagóvodája
Postai címe: 6500 Baja, Szegedi út 14.
Tel.: +36 79/326-174
Elektronikus levélcíme: kiscsavoly.ovoda@gmail.com

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:
Bajai Óvodaigazgatóság Intézmény vezetője
 • A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
 • A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
 • A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
 • A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.
 • A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Az intézményt az intézményvezető az intézmény egészére kiterjedő hatáskörrel vezeti.
 • Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, vagy az intézmény más munkavállalójára átruházhatja.
 • Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
A közvetlen munkatársai:
 • tagóvoda vezetők
 • az óvodatitkárok
Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
A tagóvoda vezetőket a tantestület véleményezési jogkörének biztosításával az intézményvezető határozott időre bízza meg.
A tagóvoda vezetők feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az vezető által rá bízott feladatokért. A tagóvoda vezető távolléte vagy egyéb akadályoztatásuk esetén, az általa megbízott szakmai vezető veszi át feladatkörét.
Az óvodatitkár hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkakörük és munkaköri leírásuk szerinti feladatokra.
Az adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazottak – az intézmény székhelyén, a tagóvodák székhelyén, valamint a térítési díj beszedéséért felelős dolgozók a kijelölt intézményekben meghatározott időpontokban végzik feladatukat. Munkájukat az intézményvezető és a tagintézmény vezetők irányítják, és ellenőrzik.
Az intézmények közötti kapcsolattartás, a tanügyi, gazdasági adatszolgáltatás az intézmény informatikai rendszerén keresztül történik.
Az intézmény nevelési egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg.

Bajai Óvodaigazgatóság Tagóvodáinak szervezeti felépítése és dolgozóik tevékenysége
1. Tagóvoda vezetők:
 • Vezetőként felelősséget vállal az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért.
 • Segíti és támogatja a vezető munkáját a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó elvárásait figyelembe véve.
 • A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja.
 • Tiszteletben tartja a kizárólagosan a vezető kompetenciájába tartozó feladatokat (például munkaerő-gazdálkodás, bérmaradvány-felosztás, beruházás, eszközvásárlás).
 • Képviseli az óvodát.
 • Segíti az intézmény működtetését és a vezető munkáját.
 • Ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, munkáltatói, gazdasági-adminisztratív feladatokat.
 • Tervezi, irányítja a belső ellenőrzés feladataiban.

2. Óvodatitkár:
 • Óvoda gazdasági ügyeinek ellátása, pénzkezelés,
 • Előírt nyilvántartások vezetése, raktári készlet kezelése,
 • Együttműködik a Bajai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodája, valamint Önkormányzati Irodája munkatársaival.

3. Óvodapedagógus:
Feladata: a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.
 • Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos alapprogramra épített helyi óvodai nevelési program alapján végzi önállóan és felelősséggel.
 • Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje, modellt, mintát jelent a gyermek számára.
 • A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a vonatkozó jogszabályok határoznak meg.
 • Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében.
 • Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása.
 • Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit.
 • Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében!
 • Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében fokozottan figyeli, és számon tartja a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket, a 2H-s, a 3H-s, az SNI-s, valamint a BTM-s gyermekeket. Szükség esetén az illetékeseknek: Családsegítő Központ, Gyámügyi Osztály, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság számára információt ad.
 • Mindenkor biztosítania kell a tanulást támogató környezetet a cselekvéses tanuláshoz.

4. Dajka:
 • A dajka a 3-6-7 éves gyermekek nevelését ellátó intézményben (óvoda) az óvodapedagógus segítőtársaként végzi feladatát. Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiéniás feltételeket. Közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, a környezet rendjének tisztaságának megteremtésében. Ellátja a környezetgondozási és baleset- megelőzési teendőket, kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt.
 • Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi.
 • Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az intézmény -vezető által meghatározott munkarendben a tagintézmény-vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportban dolgozó óvodapedagógus irányítása alapján végzi.
 • Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa.

5. Pedagógiai asszisztens:
 • Intézményen belül, és kívül programok, foglalkozások, helyszíneire kirándulásokra, sétákra, kíséri a gyermekeket.
 • Tevékenyen részt vesz a gyermek személyi, környezeti higiéniás, öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában.
 • A kijelölt csoportban az udvarra indulás előtt és a levegőzés után a fürdőszobában és az öltözködésben, vetkőzésben segíti a gyerekeket az óvónők útmutatásai alapján.
 • Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az altatásban, az alvó gyermekcsoportra szükség szerint felügyel.
 • Részt vesz az intézményen belüli, illetve kívüli programjainak előkészítésében. Az óvodapedagógussal megbeszélve előkészíti a foglalkozáshoz szükséges eszközöket.
 • Együttműködik az óvodapedagógussal a nevelő munkában.
 • Közreműködik a gyermekeket fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a gyermeknek a foglalkozásokon.
 • Elvégzi a vezetők alkalmi megbízásait.
 • Vezeti a gyermekekre vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat (pl. hiányzás, étkezési ívek).
 • Ellenőrzi a gyermekek által használt helyiségek rendjét, tisztaságát.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme):

Bajai Óvodaigazgatóság

Intézményigazgató: Kovácsné Szabó Edit
Székhely: 6500 Baja, Oltványi utca 14.
Tel.: +36 70/332-1036
E-mail: bajaiovi@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Újvárosi Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató: Bernáth Zita
Postai címe: 6500 Baja, Kodály Zoltán utca 31.
Tel.: +36 79/200-547
Elektronikus levélcíme: ujvarosiovi.baja@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Lőkert sori Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató: Marusáné Jarmaczki Ágnes
Postai címe: 6500 Baja, Lőkert sor 78.
Tel.: +36 79/326-050
Elektronikus levélcíme: lokertovoda@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Damjanich utcai Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató: Bach-Nyiraty Brigitta
Postai címe: 6500 Baja, Damjanich utca 40.
Tel.: +36 79/322-043
Elektronikus levélcíme: damjanichutcaiovoda@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Kinizsi utcai Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató: Szikinger Etelka
Postai címe: 6500 Baja, Kinizsi Pál utca 1/b
Tel.: +36 79/321-427
Elektronikus levélcíme: kinizsiovi@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Bernhart utcai Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató: Nánai-Nagyné Débics Andrea
Postai címe: 6500 Baja, Bernhart Sándor utca 94.
Tel.: +36 79/323-146
Elektronikus levélcíme: bernhartovi@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Templom utcai Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató: Pálné Gugán Emília
Postai címe: 6500 Baja, Templom utca 15.
Tel.: +36 79/325-432
Elektronikus levélcíme: templom.ovoda@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Petőfi utcai Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató: Bócsa Barnabásné
Postai címe: 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 4.
Tel.: +36 79/420-790
Elektronikus levélcíme: ovodapetofi@gmail.com

Bajai Óvodaigazgatóság Kiscsávolyi Tagóvodája
Tagintézmény-igazgató: Balogh Anikó
Postai címe: 6500 Baja, Szegedi út 14.
Tel.: +36 79/326-174
Elektronikus levélcíme: kiscsavoly.ovoda@gmail.com

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv
A költségvetései szerv Irányító szerve:
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Postai címe: 6500 Baja, Szentháromság tér 1. vagy 6501 Baja, Pf.: 101.
Tel.: +36-79/527-100 Fax: +36-79/527-197
E-mail: polghiv@bajavaros.hu
Honlapja: www.bajaionkormanyzat.hu
Ügyfélszolgálatának elérhetősége: +36 79/527-100

A költségvetési szerv fenntartója:
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Postai címe: 6500 Baja, Szentháromság tér 1. vagy 6501 Baja, Pf.: 101.
Tel.: +36-79/527-100 Fax: +36-79/527-197
E-mail: polghiv@bajavaros.hu
Honlapja: www.bajaionkormanyzat.hu
Ügyfélszolgálatának elérhetősége: +36 79/527-100